İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü

HumanAx İnsan Kaynakları, modern insan kaynakları yönetimi vizyonu ile, Microsoft Dynamics Ax 2012 platformu üzerinden insan Kaynakları kullanıcıları ve tüm çalışanların kullanabilecekleri uygulamalarla yeniden tasarlandı.

1. Organizasyon Yönetimi ve Tarihçe Takibi

 • Coğrafik ve operasyonel organizasyon birimleri ayrı ayrı belirtilebilmekte olduğundan raporlarda kolaylık sağlanır. Ana ve alt bölge, ülke, il, ilçe, semt bilgisinin yanı sıra bölüm departman, birim, pozisyon, kademe, amir bilgileri tanımlanabilir.
 • Çalışanların kişisel kartlarında, organizasyonel tüm bilgiyi  belirtilebilir, işe giriş/atama/terfi/çıkış işlemlerini  ayrı adımlarda yaparak  tarihçesini saklanabilir.
 • İstenilen tarihte ilgili kişinin hangi birimde olduğunu  görebileceğiniz gibi, birimlerin istenen tarihteki kişi sayısı ve işçilik maliyetleri de  (maliyet kalemi detayında) raporlanabilir.
 • Kişilerin amir hiyerarşisinden firmanın  organizasyon şemasını çıkarılarak, basılabilir.

2. Personel Yönetimi

 • Özlük kayıtlarına ait tüm bilgilerin saklanabileceği modülde, istenildiği kadar ek alan oluşturulabilir.
 • Çalışanların kimlik (nüfus, pasaport), iletişim (tel, cep, e-posta), eğitim  geçmişi, sertifikaları, iş tecrübeleri, referansları, yakınları, beden ölçüleri, ehliyetleri vb. birçok detay bilgisi tanımlanabilir.
 • HumanAx bordro uygulaması ile tam entegre çalışır;  iki uygulama arasında herhangi bir veri aktarımı gereksinimi yoktur.
 • Çeşitli sebeplerle aynı kişi için tanımlanmış birden fazla sabit bilgi kartını tek özlük bilgisinde birleştiren ve bundan sonrasında fazladan kart açılmasını önleyen “teke indirgeme” algoritması mevcuttur.
 • İzin otomasyonu ile, yıllık izin hak ediş, kullanım ve bakiye takibi, mazeret izni, doğum, ölüm, evlenme, taşınma izinleri takibi, rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, talep, gerçekleşme, yasal bildirimler döngüsünü  onay süreçleri ile bütünleşik olarak portal ve uygulama üzerinden tamamlanabilir.
 • Ödül/İhtar/Ceza süreçleri başlangıcından bitişine kadar takip edebilir ve  raporlanabilir.

3. Bordro

 • Personel yönetimi modülü ile tam entegre sicil kartları oluşturulur.
 • Tüm yasal ve özel tanımlar kullanıcı tanımlı parametrelerle yönetilebilir.
 • Yasal parametreler merkezi sistemden yüklenebilir.
 • Ödeneklerde uygulanacak kesintiler parametrik olarak değiştirilebilir.
 • Ödenekler özel formüller tanımlanarak hesaplama yapılabilir.
 • Ödenekler geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri ile yönetilir.
 • Ödenek ve kesintiler excel’e gönderilebilir, excelden geri yüklenebilir.
 • Kesintiler dönemler bazında tanımlanabilir.
 • Kesintilerde vade ve taksit oluşturulabilir.
 • İcra ve Nafaka takibi yapılabilir.
 • Kesinti kayıtları excel’e aktarılabilir, excelden geri yüklenebilir.
 • Puantaj kayıtları excelden aktarılabilir.
 • Toplu puantaj oluşturulabilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon yapılabilir.
 • Dövizli bordro hesaplamaları yapılabilir.
 • İşçi ve İşveren özel sigorta takibi yapılabilir.
 • Ebildirge , işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgeleri SGK ya online olarak aktarılabilir.
 • Mevzuat gereği tüm raporlar alınabilir.

4. Yetkinlik Yönetimi

 • Firma nitelik/yetkinlik kataloğu tanımlayarak, yetkinlikler için süre tanımlanabilir.
 • Çalışan ve pozisyon yetkinlikleri tanımlanarak  profiller oluşturulabilir.
 • Boş pozisyonlar için profil eşleştirme yaparak, en uygun adayları belirlenebilir.

5. İşe Alma ve Yerleştirme

 • Firmaya özel başvuru portalı.
 • İlan hazırlayıp yayınlayabilir, ilan için yetkinlik profili ve/veya online yapılabilecek aday yeterlilik soruları hazırlanabilir.
 • Aday portal üyelik işlemi, üyelik aktivasyonu, şifremi unuttum, üyelikten çıkma .
 • Adayın portal üzerinde özgeçmiş oluşturması, sosyal medyadan profil transferi, mevcut doküman halindeki özgeçmişlerinden yapısal verinin otomatik oluşturulabilmesi, özgeçmişe doküman ekleme.
 • Adayın ilana başvurusu.
 • İlan için oluşturulmuş yeterlilikte olup olmadığını ölçümleme o Adayın kendi kendini değerlendirerek oluşturacağı  profili ilan için oluşturulmuş olanla karşılaştırma o İlan için oluşturulmuş soruların cevaplanması ile cevaplardan yeterlilik saptama o Soruların cevaplarının ispatlanması için ihtiyaç duyulan sertifikaların ekletilmesi (ÖRN: montaj sertifikanız var mı? Evet / Hayır? (Evet ise lütfen sertifika ekleyiniz).
 • Başvuru süreç takibi, mülakat delegasyonlarının, mülakatta alınan notların saklanması, mülakat sırasında varsa adayın kendi için oluşturduğu profilin, görüşmeyi yapan kişinin değerlendirmeleri doğrultusunda güncellenmesi.
 • Akıllı arama ile, İK uzmanlarının doğru adayı bulabilmeleri için aranan etiket kelime(ler) üzerinden firma veri bankasından, eklentilerden ve ileride e-postalardan ve internetten arama yapabilme, uygun adayların çeşitli oranlama algoritmaları ile en uygundan en az uyguna göre sıralanarak gösterilmesi.
 • Kara liste, ilan bazında kara liste.
 • İşe giriş işlemleri süreç takibi, işe giriş sırasında tamamlanması gereken, çeşitli yasal belgelerin tamamlanması, sözleşme imzalatılması, kullanıcı tanım ve yetkilerinin yaptırılması, bilgisayar alınması ve zimmetlenmesi gibi işlerin sırasıyla tanımlanması ve tamamlanma takibi yapılabilir.

6. Eğitim Yönetimi

 • Çok detaylı eğitim tanımları yapılabilir– istenen detayda kullanım, eğitim materyalleri, eğitmen firmalar/şahıslar, mekanlar vb.
 • Eğitim katılımcı profillerinin tanımlanması ve  çalışanların profillerinin eşleştirilmesi sonucu eğitim ihtiyaç matrisini  saptanarak, raporlanabilir. Bu sayede  yıllık eğitim planının oluşturulması kolaylaşır.
 • Eğitim katılımcı profilleri çalışanın mevcut yetkinlik profili, almış olduğu eğitimler, sertifikaları, tahsili vb. birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşturularak tanımlanabilmektedir.
 • Eğitim talepleri, çalışan portalı üzerinden  toplanabilir.
 • Yıllık eğitim planı çıkararak tahmini katılımcı sayısı üzerinden maliyetlendirilebilir, materyal, eğitmen, yol, konaklama, ikram maliyetleri de hesaplanabilir.
 • Eğitim gerçekleşme, eğitmen, amir ya da insan kaynakları  tarafından girilebilen kişi bazında katılım ve değerlendirme bilgisi (notlama sistemi ile ve/veya görüş belirterek değerlendirme yapabilir) ve isteğe göre  sınav değerlendirmeleri de girilebilir.
 • Eğitim değerlendirme sonuçları yetkinlik profillerine otomatik yansıtılarak alınan sertifikalar otomatik işlenir.
 • Çalışanların özlük bilgilerinde eğitim/sınav tarihçeleri ve değerlendirmeleri  izlenebilir.

7. İşçi Sağlığı

 • İşin gerektirdiği periyodik tetkiklerin takibi, hatırlatılması.
 • Periyodik olmayan rahatsızlıkların, tetkik, tanı, tedavi, ilaç, sevk, SGK bildirimi, devamsızlık gün sayısı bazında takibi.
 • SGK raporlarının takibi, devamsızlık entegrasyonu .
 • Bölüm bazında çalışma kısıtları, kişi bazında çalışamayacağı bölümlerin ve çakışmaların takibi.
 • Özürlü ve geçici özürlerin takibi.
 • İş kazaları formu hızlı hazırlama, vizite ile birlikte hızlı basım, kaza sıklık ve devamsızlık performans göstergeleri gibi süreç ve uygulamaları bu alanda kolaylıkla gerçekleştirilebilir, takip edilebilir.

8. Personel Bütçesi

 • Organizasyon birimleri bazında her kademe için kişi sayısı verebilirsiniz. Kişi sayıları dönem başında mevcut bordro uygulamasından alınır. Sonrasında  ise aylar bazında giriş/çıkışlar dikkate alınarak takip edildiğinden kişi sayıları farklılık gösterebilir.
 • Organizasyon birimleri ve kademeleri bazında maaş aralıkları tanımlanabilir. Yıl içinde tahminlenen maaş artışlarını oransal ya da tutarsal olarak belirtilebilir.
 • Yıllık olarak uygulanacak diğer sosyal yardımları, yan hakları hatta istenirse tahmin edilen fazla mesai değerleri vs. ister genel yıllık şablon olarak, istenirse organizasyon birimi bazında, yıllık, aylık ve hatta kişi bazına inebilecek şekilde tanımlanabilir. Sabit değer ya da oransal artış olarak belirtilebilir.
 • Yasal parametreleri (ssk tavanı, gelir vergisi tablosu vb.) yıllık/aylık tanımlanabilir.
 • Döviz kur tahminlerini aylık olarak ya da ortalama kur olarak girebilirsiniz. Dövizle yapılan ödemelerin tahmini kurlarla değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Maaş işlemlerini dönem boyunca yürüterek tüm maliyetleri saptanabilir.
 • Raporlama; Bütçelenen maliyetler kalem bazında, organizasyon birimi ve kademe bazında istenen detayda tl ve döviz olarak raporlanabilir.
 • Revize bütçe, hazırlanan bir bütçe revize edilecekse ve isterseniz  eski hali ile olduğu gibi saklanabilir.
 • Planlanan/gerçekleşen raporlama, organizasyon birimi ve kademe bazında, kalem bazında planlanan maliyetler ile gerçekleşenler  karşılaştırılabilir.
 • Dynamics Ax genel muhasebe bütçe entegrasyonu sayesinde  genel operasyon bütçesinde yer alan  işçilik planlanan ve gerçekleşen değerleri, tanımlanan çerçevedeki  güncel değerleri ile karşılaştırıp izleyebilirsiniz.

9. Intranet Çalışan Portalı

 • Çalışanların istediği döneme ait bordroları izlenebilir, basım alınabilir.
 • Çalışanların ve yakınlarının mutlu günlerini kutlama, şirket duyuruları, prosedür ve yönetmelikler gibi  çeşitli haber/duyurular  yayınlanabilir.
 • “Kim kimdir” ile firma içi çalışan sorgulaması yaparak  bilgi edinilebilir.
 • İzin otomasyonu portal üzerinden yürütülebilir, çalışan izin talep, talep amir onayı, kullanım bildirimi, iptaller vb. tüm süreçte onay mekanizması ile yürür.
 • Portal üzerinden eğitim talebi, talep onayı, planlanan eğitimlerin yayınlanması, planlanan eğitime katılım talep ve onay mekanizması ve eğitim tarihi hatırlatması yapılabilir.